28.3.2010"KOKUHATSU-TANKA"@VACANT,TOKYO photo:Ujin Matsuo